بسیاری از هاستینگ های موجود،خدماتی حداقل و مشابه را برای کاربران خود فراهم می آورند،خدماتی که گاهی ممکن است نیاز کاربران را بصورتی شایسته مرتفع نسازد.
با نگاه ویژه بر این مساله، هاست ایده بکر مبین، با حداکثر امکانات ممکن، برای کاربران فراهم آمده است.
هاستی غیر استاندارد!! (هاستی که پا را فرای استاندارد گذاشته است)

Wednesday, March 4, 2015

« برگشت